Evidencia obyvateľov

POTVRDENIE O TRVALOM POBYTE K PRVÉMU VYDANIU OBČIANSKEHO PREUKAZU: 

- o vydanie prvého občianskeho preukazu je povinný požiadať rodič občana alebo opatrovník, poručník alebo iná fyzická osoba. Ako rodič najskôr do 90 dní a najneskôr 30 dní pred dovŕšením 15 roku veku občana. 

Potrebné doklady:

- originál rodného listu (k nahliadnutiu)

Následne po vydaní potvrdenia na OÚ si občan môže požiadať o vydanie občianskeho preukazu na OR PZ. 

Poplatok: 

bez poplatku

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT/PRECHODNÝ POBYT:

Potrebné doklady:

- platný občiansky preukaz/platný cestovný doklad SR (dieťa do 18 rokov - zákonný zástupca predloží kópiu rodného listu)

- doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy nie starší ako 3 mesiace

- písomný súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti

  • tento súhlas sa nevyžaduje:
  1. ak ide o vlastníka alebo spoluvlastníka
  2. ak ide o občana, ktorý ma zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
  3. ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
  4. ak ide o nájomcu, ktorý má nájomnú zmluvu na dobu neurčitú
  5. ak vlastník, všetci spoluvlastníci alebo nájomca potvrdí svojim podpisom na PRIHLASOVACOM LÍSKU NA TRVALÝ POBYT súhlas s prihlásením osobne pred zamestnancom ohlasovne. 

Po prihlásení k trvalému pobytu na Obecnom úrade je občan povinný vybaviť si občiansky preukaz na OR PZ v MI a nahlásiť túto zmenu aj na iné úrady.

Občan sa z predchádzajúceho trvalého pobytu neodhlasuje. Túto skutočnosť nahlási Mestskému/Obecnému úradu v mieste predchádzajúceho pobytu Obecný úrad. 

Poplatok:

3 €

Prechodný pobyt je pobyt mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava. 

Občan má právo nahlásiť prechodný pobyt  na príslušný Obecný úrad. Nahlási miesto, začiatok a predpokladanú dobu pobytu, ktorú si stanoví občan. Po uplynutí doby, pobyt zaniká automaticky, no občan môže počas doby prechodného pobytu tento pobyt kedykoľvek zrušiť. 

Poplatok: 

bez poplatku

POTVRDENIE O TRVALOM/PRECHODNOM POBYTE:

Potvrdenie o TP alebo PP vystavuje Obecný úrad občanovi na základe jeho ústnej alebo písomnej žiadosti

Potrebné doklady: 

- platný občiansky preukaz (občan v zastúpení, predloží splnomocnenie s osvedčeným podpisom)

Poplatok:

5 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Tušice
Počasie Tušice - Svieti.com