Úradná tabuľa

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - oznámenie o strategickom dokumente

 14.06.2019

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Obstarávateľ Košický samposprávny kraj, Námestie Maroatónu mieru 1, 042 66 Košice predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 05.06.2019 oznámenie o strategickom dokumetne "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja".

Verejnosť môže do príslušného strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo kópie na vlastné náklady.

Obec Tušice v zmysle § 6 ods. 5 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 14.06.2019 toto oznámenie o strategickom dokumente - Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja a verejnosti bude dostupné po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia (do 28.06.2019) v elektronickej podobe na webovej stránke obce Tušice alebo v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Tušiciach každý pracovný deň počas pracovnej doby.

Písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente môže verejnosť doručiť najneskôr do 14 dní odo dňa zverejnenia – t.j. do 28.6.2019 na adresu: 

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja 

Komenského 52 

040 01 Košice 

Konzultácie k uvedenému dokumentu je možné vykonať v pracovných dňoch na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 9. posch., č. dverí 902 – počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín – na základe vopred dohodnutého termínu telefonicky – 055/6001 225 alebo mailom denisa.horenska@minv.sk

Zverejnené na úradnej tabuli obce Tušice od 14.06.2019 do 28.06.2019

1 2 3 4 5 6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie