Úradná tabuľa

Voľba hlavného kontrolóra obce Tušice

 28.06.2019

Obecné zastupiteľstvo Tušice v zmysle § 18a ods. 2 a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 369/1990 Zb.)

v y h l a s u j e

voľbu hlavného kontrolóra Obec Tušice,

ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva

dňa 16. augusta 2019 o 18.00 hod.

v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Tušiciach.

Požiadavky na uchádzača pre účasť vo voľbe:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
 • nezlučiteľnosť funkcie hlavného kontrolóra s funkciou uvedenou v § 18 ods. 2 Zb. o obecnom zriadení,
 • bezúhonnosť.

Ďalšie predpoklady úspešného uchádzača:

 • znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy,
 • ekonomické vzdelanie,
 • prax na pozícií hlavného kontrolóra min. 5 rokov,
 • počítačové znalosti štandardného užívania (Word, Excel, Internet)
 • ovládanie softvérového vybavenia IFOSOFT „Ekonomická agenda“.

Náležitosti prihlášky, ktorá sa doručí poštou alebo osobne najneskôr 2. augusta 2019 do 15.30 hod. na Obecný úrad v Tušiciach, Tušice 130, 072 02 Tušická Nová Ves v zalepenej obálke s označením: „Voľba HK – NEOTVÁRAŤ“:

 • osobné údaje uchádzača podľa  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • úradne overená kópia o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní, funkčného zaradenia a odbornej praxe s dôrazom na prax vo verejnej správe,
 • čestné prehlásenie uchádzača, že nevykonáva funkciu uvedenú v § 18 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účel voľby hlavného kontrolóra,
 • kontaktné údaje uchádzača (telefonický kontakt, e-mailová adresa).

Podmienky výkonu funkcie hlavného kontrolóra:

 • pracovný pomer bude 0,3 úväzku základného pracovného času,
 • funkčné obdobie hlavného kontrolóra začne 1.septembra .2019 na dobu v trvaní 6 rokov.

Priebeh voľby hlavného kontrolóra:

 • voľba hlavného kontrolóra sa vykoná spôsobom uvedeným v § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení,
 • na voľbu budú prizvaní len tí uchádzači, ktorí splnili podmienky určené zákonom,
 • každý pozvaný uchádzač bude mať možnosť sa osobne prezentovať na zasadnutí obecného zastupiteľstva pred samotnou voľbou v trvaní max. 5 minút.

V Tušiciach, dňa 21.06.2019

MVDr. Ján Záhorský, starosta obce

               

Vyvesenie verejnej vyhlášky
10 / 10 / 2019

Vyvesenie verejnej vyhlášky

Rozhodnutie o prerušení konania vo veci zmeny hraníc poľovného revíru Ondava Moravany podľa § 9 a § 10 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní


1 2 3 4

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie