Úradná tabuľa

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - Správa o hodnotení strategického dokumentu

 07.02.2020

Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - správa o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ Košický samposprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 23.01.2020 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s návrhom strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja".

Návrh strategického dokumentu spolu so všetkými prílohami  spolu so správou o hodnotení strategického dokumentu (vzhľadom na veľkosť dokumentu) je zverejnený na webovom sídle Úradu Košického samosprávneho kraja: http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/oznamenie-dokumente.html a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-kosickeho-samospravneho-kraja

Verejnosť môže do príslušného strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo kópie na vlastné náklady.

Obec Tušice v zmysle § 11 ods. 1 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 07.02.2020 webové odkazy na Správu o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu a verejnosti budú dostupné najmenej po dobu 21 dní odo dňa zverejnenia (do 28.02.2020) .

Písomné stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente môže verejnosť doručiť do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe – t.j. do 28.02.2020 na adresu: 

Okresný úrad Košice

Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja 

Komenského 52 

040 01 Košice 

Konzultácie k uvedenému dokumentu je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 – počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín – na základe vopred dohodnutého termínu. 

verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu sa uskutoční dňa 26.02.2020 o 9:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č. 1, Košice, v zasadacej miestnosti č. 310 na 2. poschodí.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Tušice od 07.02.2020 do 28.02.2020

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie