Úradná tabuľa

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021-2027

 15.05.2020

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027

Obstarávateľ Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 29.04.2020 oznámenie o strategickom dokumente "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027".

Verejnosť môže do príslušného strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo kópie na vlastné náklady.

Obec Tušice v zmysle § 6 ods. 5 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 15.05.2020 toto oznámenie o strategickom dokumente - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie košického kraja na roky 2021 - 2027 a verejnosti bude dostupné po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia (do 28.05.2020) v elektronickej podobe na webovej stránke obce Tušice a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-kosi alebo v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Tušiciach každý pracovný deň počas pracovnej doby.

Konzultácie k uvedenému dokumentu je možné vykonať v pracovných dňoch na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 – počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu v pracovných dňoch počas úradných hodín – na základe vopred dohodnutého termínu.

Zverejnené na úradnej tabuli obce Tušice od 15.05.2020 - 28.05.2020

1 2 3 4 5

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie