Úradná tabuľa

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 - oznámenie o strategickom dokumente

 02.10.2020

Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Obstarávateľ Košický samposprávny kraj, Námestie Maroatónu mieru 1, 042 66 Košice predložil Okresnému úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja dňa 23.9.2020 oznámenie o strategickom dokumetne "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050".

Verejnosť môže do príslušného strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo kópie na vlastné náklady.

Obec Tušice v zmysle § 6 ods. 5 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje dňa 2.10.2020 toto oznámenie o strategickom dokumente - Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 a verejnosti bude dostupné po dobu 14 dní odo dňa zverejnenia (do 16.10.2020) v tlačenej podobe na Obecnom úrade v Tušiciach každý pracovný deň počas pracovnej doby a v elektronickej podobe na webovej stránke obce Tušice alebo na webovom sídle Ministerstva životného prostredie SR na adrese: //www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic .

Zverejnené na úradnej tabuli obce Tušice od 2.10.2020 do 16.10.2020

  1 2 3 4 5 6

  Úradné hodiny

  Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
  Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
  Štvrtok: nestránkový deň
  Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

  Fotogaléria

  Kalendár

  Počasie