Úradná tabuľa

Rozhodnutie - súhlas na výrub stromov

 30.04.2018

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny v zmysle § 5 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a § 64 ods. 1, písm. d) v spojitosti s § 68 písm. a) a h) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších noviel /ďalej len zákon o OPaK/ na základe žiadostí Obce Tušice, OcÚ 130, 072 02 Tušická Nová Ves /ďalej len žiadateľ/, zo dňa 16.3.2018 a 23.3.2018 rozhodujúc podľa § 47 ods. 3 a § 48, odst.1, zákona o OPaK, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ v znení neskorších noviel, vydáva súhlas na výrub: 

  • 24 ks stromov
  • 2 ks stromov
1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie