Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 25.03.2019

P o z v á n k a

                               na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tušice.

         Obec Tušice v zastúpení Ján Záhorský, starosta obce Tušice, Vás týmto v zmysle zákona č. 369/1990 pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tušice, ktoré sa uskutoční dňa 29.3.2019 o 18.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Záverečný účet obce Tušice za rok 2018
 5. Správa o hospodárení obce hlavného kontrolóra obce za rok 2018
 6. Zmena rozpočtu obce
 7. Prejednanie veci: nový štatút obce, zásady odmeňovania poslancov OZ
 8. Informácie k vyhodnocovaným projektom
 9. Informácie k plánovaným projektom
 10. Akčný plán obce na roky 2019-2020
 11. Prejednanie návrhu cenovej ponuky – rekonštrukcia miestnych komunikácií  (asfaltovanie)
 12. Interpelácie
 13. Diskusia
 14. Záver

Ján Záhorský, starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie