Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 19.06.2019

P o z v á n k a

                               

na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Tušice

         Obec Tušice v zastúpení Ján Záhorský, starosta obce Tušice, Vás týmto v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 o obecnom zriadení pozýva na riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tušice, ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2019 o 18.00 hod. v priestoroch obecného úradu.

Program zasadnutia:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce Tušice
  4. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva
  5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Tušice
  6. Príprava Športového popoludnia pre deti 2019
  7. Informácie k „Pracovnej zdravotnej službe“
  8. Interpelácie
  9. Diskusia
  10. Záver

Ján Záhorský, starosta obce

1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie