Miestne dane a poplatky

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI:

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je daňovník povinný do 31. januára toho zdaňovacieho roka, v ktorom mu vzniká daňová povinnosť podať na predpísanom tlačive podľa druhu priznania:

  • Priznanie - ak daňovník podáva obci daňové priznanie prvýkrát
  • Čiastkové - ak daňovník už podal daňové priznanie, ale vnizkla mu nová daňová povinnosť (napr. nadobudol novú nehnuteľnosť kúpou, darovaním, dedením, ...)
  • Opravné - ak daňovník opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania
  • Dodatočné - ak daňovník zistí, že v priznaní uviedol nesprávne údaje, a to najneskôr do 4 rokov od konca roka

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane všetky skutočnosti rozhodujúce pre vznik/zánik daňovej povinnosti. 

DAŇ ZA PSA:

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný FO alebo PO. 

Základom dane je počet psov. 

Sadzba dane: 

5 €/1 pes a kalendárny rok

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY:

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je FO, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo PO, ktorá na území obce podniká. 

Sadzba dane:

9,49 €/365 dní, príp. 9,51 €/366 dní za každú FO prihlásenú na trvalý pobyt alebo PO, ktorá v obci podniká. 

Legislatíva: 

Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie