Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodávka traktora vrátane príslušenstva Odb.: Obec Tušice
Dod.: Marián Šupa
0.00 €
Výstavba elektrickej nabíjacej stanice v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Perun Elektromobility s.r.o.
5000.00 €
Dodatkom sa mení Čl. I, adresa poskytovateľa a priezvisko konateľky Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0.00 €
poskytnutie služieb v oblasti triedeného zberu z komunálneho odpadu Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Spôsob a realizácia zberu jedlých olejov a tukov v zmysle zákona o odpadoch Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
10.00 €
Predaj obecného pozemku parcela č. KN - E 184/1, zastavané plochy a nádvorie o výmere 79 m2 Odb.: rod.Savková
Dod.: Obec Tušice
94.80 €
Predaj obecného pozemku parcela č. KN - C 135, zastavané plochy a nádvorie o výmere 167 m2 Odb.: Ivan Babynets
Dod.: Obec Tušice
200.40 €
Poskytnutie pomoci na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
4748.70 €
Zabezpečenie zberných kontajnerov na zber použitých textílií, odevov a obuvi v areáli zberného dvora v obci Tušice a ich pravidelné vyprázdňovanie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eko charita východ
0.00 €
Nové znenie Obsahu a čl. 1 až 14 zmluvy Odb.: Obec Tušice
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
Vývoz zo zberného dvora v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Odvoz a zneškodnenie odpadu - veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
dodatok č. 2 upravuje/mení čl. III bod 3.2 zmluvy Odb.: Obec Tušice
Dod.: TIBURON s.r.o.
0.00 €
bod 1.3.7. sa ruší a nahrádza sa iným textom Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať komplexnú odbornú poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
100.00 €
Vykonanie diela :„ Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice“, časť “B”: Stavebné práce Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Radoslav Popovič RADES
49842.60 €
dodanie tovaru pre projekt : “Zber, kompostovanie a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Tušice, Časť „A“ - Technické a Technologické vybavenie – tovary ” Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Radoslav Popovič RADES
71639.40 €
Predmetom zmluvy je poskytovať dôveryhodnú službu vydávania certifikátov - vyhotovenie kvalifikovanej elektronickej pečate Odb.: Obec Tušice
Dod.: Disig, a.s.
0.00 €
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností správcu a stavebníka v súvislosti s realizáciou stavby na základe rozhodnutia o povolení na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie - cestné teleso III/3737 v katastrálnom území intravilánu obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Správa ciest Košického samosprávneho kraja
0.00 €
Dodávka stavebných prác - Vodovodná sieť obce Tušice - SO 01 Rozvodná sieť rad 320, dl. 137,0 m Odb.: Obec Tušice
Dod.: Gepstav Michalovce, a.s.
12293.57 €
Zmluvné strany sa zaväzujú, že na nákladoch časti stavby Vodovodná sieť obce Tušice sa budú podieľať spoločne a za týmto účelom sa zaväzujú, že združia finančné prostriedky v nasledovnom rozsahu: 95% z celkovej výšky plánovaných nákladov zabezpečí účastník č. 1 a VVS,a.s. z vlastných zdrojov zabezpečí 5% z celkovej výšky plánovaných nákladov Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
7894.74 €
Činnosť pracovnej zdravotnej služby Odb.: Obec Tušice
Dod.: PZS5, s.r.o.
100.00 €
Realizácia projektu Vodovodná sieť obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Environmentálny fond
150000.00 €
Účet sa bude používať výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých z Environmentálneho fondu - Vodovodná sieť obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Banka zriaďuje účet v mene euro (pre rezervný fond) Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Poskytnutie finančného príspevku na projekt "Rekonštrukcia umývarky a sociálnych zariadení na Štadióne Jozefa Gazdu, st." Odb.: Obec Tušice
Dod.: Nadácia EPH
1000.00 €
Účet podľa bodu 1 bude slúžiť výlučne pre príjem a čerpanie dotácií poskytnutých k projektu "Výstavba požiarnej zbrojnice v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Vecné bremeno sa viaže na časti dotknutých nehnuteľností uvedených v čl.I Zmluvy z dôvodu,že cez nehnuteľnosti prechádza verejný vodovod vybudovaný v rámci stavby "Vodovodná sieť obce Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
dodatok upravuje resp. dopĺňa bod 10.7 Zmluvy v čl. X. Záverečné ustanovenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: TIBURON s.r.o.
0.00 €
Predmetom zmluvy je poskytovanie poradenstva v oblasti podnikateľských, organizačných a ekonomických činností, administratívna, normotvorná a právna pomoc Odb.: Obec Tušice
Dod.: MO&AD,s.r.o.
80.00 €
doplnenie bodov 13.5 a 13.6 zmluvy v Čl. 13 Záverečné ustanovenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: STAVPOT, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie diela pre objednávateľa s názvom Zberný dvor a stojisko v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: STAVPOT, s.r.o.
105594.98 €
Komplexná poradenská a odborná činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
1200.00 €
Výkon stavebného dozoru Zberný dvor a stojisko v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: TDOZ s.r.o.
1460.00 €
poskytovanie služie b externého riadenia projektu Zberný dvor a stojisko v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: TIBURON s.r.o.
4500.00 €
Zhotovenie diela: Živičná úprava miestna komunikácia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
19935.48 €
Zmena Čl. II ods. 1 Odb.: Anna Čačková
Dod.: Obec Tušice
0.00 €
Pôvodné znenie čl. III bodu 7.2 sa nahrádza iným Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
199238.80 €
Zhotovenie stavby "Vodovodná sieť obce Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Gepstav Michalovce, a.s.
178692.00 €
zmena Článku II ods. 1 Odb.: Mikuláš Puškaš
Dod.: Obec Tušice
0.00 €
Pozemok registra "C", p.č.158, zastavané plochy a nádvorie o výmere 210 m2, v k.ú. Tušice Odb.: Anna Čačková
Dod.: Obec Tušice
252.00 €
príjem a čerpanie dotácie poskytnutej z MV SR - Zberný dvor a stojisko Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
poskytnutie úveru za podmienok dohodnutých v zmluve - Rekonštrukcia miestnych komunikácii v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
90131.87 €
poskytnutie úveru za podmienok dohodnutých v zmluve - Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
99578.75 €
Zmluvné strany Dodatkom dopĺňajú ustanovenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Drahoslava Dankaninová
0.00 €
dodatok upravuje resp. dopĺňa bod 7 Mandátnej zmluvy v Čl. 11 Záverečné ustanovenia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Šandor
0.00 €
Implementácia projektu:"Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tušice" a "Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Projekty EÚ, s.r.o.
2000.00 €
Predmetom je výkon stavebného dozoru: Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Šandor
700.00 €
Pozemok registra "C", p.č.161, zastavané plochy a nádvorie o výmere 222 m2, v k.ú. Tušice Odb.: Mária Micáková
Dod.: Obec Tušice
266.40 €
Pozemok registra "C", p.č.131, zastavané plochy a nádvorie o výmere 162 m2, v k.ú. Tušice Odb.: Mikuláš Puškaš
Dod.: Obec Tušice
194.40 €
prenájom reklamnej plochy pre potreby propagácie spoločnosti Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Odb.: Obec Tušice
Dod.: Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
100.00 €
Činnosti týkajúce sa služieb podľa zákona č. 18/2018 Z.z. ochrany osobných údajov Odb.: Obec Tušice
Dod.: SAVE2, s.r.o.
33.30 €
Realizácia stavebného objektu bez stavebných prác Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Tušice
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
95159.75 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností pri poskytnutí NFP na realizáciu aktivít projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Tušice
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
82990.47 €
Zrušenie čl. 4.3 Zmluvy a nahradenie novým znením Odb.: Obec Tušice
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
Dodanie inštalačného súboru aplikácie "GPS Coord Saver" Odb.: Obec Tušice
Dod.: PORTAL, s.r.o.
418.80 €
Zriadenie účtu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Vypracovanie žiadosti o dotáciu poskytovanú EF v oblasti - J. Elektromobilita, činnosť J1 - Podpora elektromobility Odb.: Obec Tušice
Dod.: LAUREOLA SK, s.r.o.
990.00 €
Počítačový program Infokat Win 2.0 R9 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Viktor Lajterčuk
119.00 €
Vypracovanie žiadosti v rámci výzvy vyhlásenej z Miestnej akčnej skupiny POONDAVIE, o.z.: odborná asistencia a konzultácie, vypracovanie žiadosti, individuálna odborná asistencia Odb.: Obec Tušice
Dod.: Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
990.00 €
Nebytové skladové priestory - plechový hangár o výmere 242 m2 nachádzajúci sa v objekte Obecného domu Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: SPOJSTAV spol. s r.o.
100.00 €
Dotácia na záujmové vzdelávanie detí a mládeže s trvalým pobytom na území poskytovateľa vo veku od 5 do 15 rokov za podmienok dohodnutých v zmluve Odb.: Obec Tušice
Dod.: Mesto Trebišov
65.00 €
Dodávka nákupných poukážok v nominálnej hodnote 5 € Odb.: Obec Tušice
Dod.: COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
855.00 €
Poskytnutie komplexnej odbornej poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
960.00 €
Bod 2.2.5.3. sa ruší na nahrádza nasledovným textom: 2.2.5.3. Amortizácia úveru: 02.01.2019 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: STAVOSERVIS spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
127212.71 €
Zhotovenie diela - stavby "Využívanie obnoviteľných zdrojov energie kultúrny dom Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: NOVICOM s.r.o.
107837.10 €
Vyhotovenie žiadosti o NFP z PRV SR 2014 - 2020, aktivita 5 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie VIDIEK
700.00 €
Vyhotovenie žiadosti o NFP z PRV SR 2014 - 2020, aktivita 1 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Environmentálny fond
47162.00 €
Vykonávanie stavebných prác s názvom "Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Tušice" v rozsahu určenom výkazom výmer a realizačným rozpočtom Odb.: Obec Tušice
Dod.: Kaping s.r.o.
47892.31 €
Spôsob a realizácia vývozu nebezpečných odpadov Odb.: Obec Tušice
Dod.: FURA s. r. o.
0.00 €
Vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: "Zberný dvor a stojisko v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: TIBURON s.r.o.
1200.00 €
Vypracovanie a dodávka stavebno-technickej dokumentácie podľa špecifikácie uvedenej vo výzve na predloženie ponuky pre realizáciu PD stavby: "Zberný dvor a stojiská v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Patrium s.r.o.
1790.00 €
Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom splufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu "Úprava verejného priestranstva" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
4811.25 €
Zriadenie účtu pre Združenie obcí ONDAVA Odb.: Združenie obcí ONDAVA
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Zavedenie nového čl. XIV. pod názvom "Osobitné ustanovenia" Odb.: Obec Tušice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
0.00 €
Vykonať dielo, ktorým sa rozumie zhotovenie stavby "Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
99578.75 €
Zavedenie nového čl. XIV. pod názvom "Osobitné ustanovenia" Odb.: Obec Tušice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
0.00 €
Vykonať dielo, ktorým sa rozumie zhotovenie stavby "Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácii v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: EUROVIA SK a.s.
86167.87 €
Pozemok registra "C" p.č. 145 zastavané plochy a nádvoria o výmere 171 m2 v k.ú. Tušice Odb.: Michal Doro
Dod.: Obec Tušice
205.20 €
Dodávka tovaru k realizácii zelenej časti projektu "Úprava verejného priestranstva" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Zelená predajňa - Štefan Ceperko
2390.75 €
Dodávka tovaru k realizácii stavebnej časti projektu "Úprava verejného priestranstva" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
2420.50 €
Dodanie a montáž kamerového systému v obci Tušice a vypracovanie bezpečnostného projektu kamerového systému obce Odb.: Obec Tušice
Dod.: NOVA TRAINING s.r.o.
5000.40 €
Pozemok registra "C" p.č. 141 zastavané plochy a nádvoria o výmere 213 m2 v k.ú. Tušice Odb.: Hotovčin Ladislav
Dod.: Obec Tušice
255.60 €
Komplexná odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
960.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na úradu nákladov pri zabezpečovaní mimoškolskej záujmovej činnosti pre žiakov od 5 do 15 rokov s trval.pobytom na území obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Základná škola Michalovce
74.40 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na úradu nákladov pri zabezpečovaní mimoškolskej záujmovej činnosti pre žiakov od 5 do 15 rokov s trval.pobytom na území obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Základná škola Michalovce
37.20 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na úradu nákladov pri zabezpečovaní mimoškolskej záujmovej činnosti pre žiakov od 5 do 15 rokov s trval.pobytom na území obce Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Mesto Sečovce
0.00 €
Výkon správy majetku obce spočívajúci v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Dodávka vody z verejného vodovodu, odvádz.odpad. vôd do verejnej kanlizácie a odvádz. vody z povrchového odtoku do verej. kanalizácie Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Bod 2.2.5.3. sa ruší a nahrádza nasledovným textom: 2.2.5.3. Amortizácia úveru: 03.01.2018 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Predmetom zmluvy je prevod a prerozdelenie majetku obce Tušice nadobudnutého v rámci projektu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Obec Tušická Nová Ves
0.00 €
Projektová dokumentácia a podklady pre podanie žiadosti o NFP, Tušice - zberný dvor Odb.: Obec Tušice
Dod.: TOPTECH - OZ
2500.00 €
Vypracovanie zmluvy k prevodu a následnému prerozdeleniu majetku Odb.: Obec Tušice
Dod.: JUDr. Iveta Fejleková
750.00 €
Prenájom pozemku o výmere 600 m2 Odb.: Obec Tušice
Dod.: AGROVES s.r.o.
1.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - kompostovisko Odb.: Obec Tušice
Dod.: Občiansky inštitút vzájomné spolunažívanie
5000.00 €
Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Tušice
Dod.: Natur-Pack, a.s.
0.00 €
Bod 2.2.3.2 sa ruší na nahrádza sa textom: Dátum posledného čerpania nesmie byť neskôr ako 30.09.2016 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Pozemok registra "C" p.č. 184 zastavané plochy a nádvoria o výmere 58 m2 v k.ú. Tušice Odb.: Matovič Ján
Dod.: Obec Tušice
69.60 €
Poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o NFP z PRV podopatrenie 7.4 Odb.: Obec Tušice
Dod.: MVL Štefánek, s.r.o.
1000.00 €
Poradenské služby pri vypracovaní žiadosti o NFP z PRV podopatrenie 7.2 Odb.: Obec Tušice
Dod.: MVL Štefánek, s.r.o.
1000.00 €
výkon stavebného dozoru pri projekte z PRV podopatrenie 7.4 aktivita 5 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Šandor
1480.00 €
Občasná činnosť externého odborného dohľadu investora na stavbe v rámci projektu: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce, kanalizácia a ČOV II. etapa: Kompletizácia jestvujúcej kanalizácie a kanalizačných prípojok" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
0.00 €
komplexná odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
960.00 €
Dodatok ruší pôvodné znenie prevej vety článku III. ods. 1 zmluvy a nahrádza ho novým znením Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
"Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa": Kompletizácia jestvujúcej kanalizácie a kanalizačných prípojok Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
321291.42 €
lekárska posudková činnosť Odb.: Obec Tušice
Dod.: MUDr. Vlasta Janovská
8.00 €
Komunál univerzálny úver Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
v prípade, že v súlade s Úverovou zmluvou bude stanovená hodnota EURIBORu záporné číslo, použije sa pre výpočet základnej sadzby hodnota 0 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Municipálny úver - Superlinka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Realizácia verejného obstarávania podľa grantovej výzvy číslo 13/PRV/2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: Le Mur a Vic Tim, .s.r.o.
990.00 €
Vypracovanie projektu v rozsahu pre stavebné povolenie - Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Drahoslava Dankaninová
3264.00 €
Predmetom zmluvy je uskutočniť dielo s názvom "Sanácia čiernej skládky v obci Tušice" - kompletná realizácia prác Odb.: Obec Tušice
Dod.: PŠP s.r.o.
34955.00 €
príjem a čerpanie dotácií výlučne poskytnutých z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
príjem a čerpanie dotácií výlučne poskytnutých z Environmentálneho fondu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
úplné zhotovenie stavebnorekonštrukčných prác a dodávok v súvislosti s výstavbou multifunkčného ihriska Odb.: Obec Tušice
Dod.: M.Cup s.r.o.
76722.44 €
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
40000.00 €
Realizácia procesu verejného obstarávania postupom priameho rokovacieho konania k pôvodnej zákazke: "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
990.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality "Kamerový systém v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: MV SR - Okresný úrad Košice
5000.00 €
Prenájom budovy Kultúrneho domu a to konkrétne chodby, šatne, spoločenskej miestnosti, kuchynky, oddychovej miestnosti pre zamestnancov a zariadení na osobnú hygienu pre účely poskytovania sociálnych služieb. Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východ, n.o.
150.00 €
prevzatie výkonu správy majetku obce v prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku vlastníka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
0.00 €
Výkon jednorázových všetkých úkonov spojených s verejným obstarávaním podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní Odb.: Obec Tušice
Dod.: E-aukcie, s.r.o.
990.00 €
Dodatok č. 3 k Zmluve o realizácii projektu(č. zmluvy 321/2012)-Zmena ods. 2.1 až 2.3 článku 2 Výška nenávratného finančného príspevku Zmluvy Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Vypracovanie dokumentácie a jej kontrola pre Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2015 Odb.: Obec Tušice
Dod.: ORIENS s.r.o.
200.00 €
Dodávka tovaru na výsadbu zelene na verejnom priestranstve v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Zelená predajňa - Štefan Ceperko
5159.64 €
Inžinierska činnosť ku kolaudácii doteraz vybudovaných kanalizácií a ČOV v rámci projektu: Tušice - Tušcká Nová Ves - Horovce, kanalizácia a ČOV II.etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Peter Šandor
1430.00 €
VN prípojka a trafostanica - Kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Jaroslav Ďurovčík - DELI
29730.00 €
Komplexná odborná poradenská a konzultačná činnosť v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: ZIKRA s.r.o.
0.00 €
Oprava kanalizačného zberača: "Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Milan Lipa
20016.00 €
Dodatok č.2 k zmluve o realizácii projektu (č.zmluvy 321/2012) Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Municipálny úver - Superlinka Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
uskutočnenie stavebných prác "Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce, kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
4660.80 €
Poskytnutie služby - vykonanie finančného auditu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Jozef Rešetár
3200.00 €
"Kanalizácia Tušice - Tušická Nová Ves - monitoring a čistenie" Odb.: Obec Tušice
Dod.: EKOÚNIA s. r. o.
0.00 €
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo - Zhotovenie diela: "Tušice - Tušická Nová Ves - Hotovce, kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
0.00 €
Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu č. 321/2012 -Zrušenie odseku 3.1 písm. a) a písm. b) Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Termínovaný úver Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
10921.00 €
Rekonštrukcia strechy sociálnych zariadení a spoločenských miestností na Štadióne Jozefa Gazdu Odb.: Obec Tušice
Dod.: Nafta a. s.
1000.00 €
Občasná činnosť externého odborného dohľadu investora na stavbe v rámci projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Juraj Ciberé
19500.00 €
Odborné služby a poradenstvo v oblasti verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: INIT real, s.r.o.
0.00 €
Zhotovenie stavby: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
2747141.00 €
Prílohy k zmluve o dielo č. 282/2013: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
0.00 €
Harmonogram prác k Zmluve o dielo č. 282/2013: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Vodohospodárske stavby a. s.
0.00 €
Realizácia verejného obstarávania Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eproject s. r. o.
0.00 €
Zber oddelene zhromažďovaných použitých batérií a akumulátorov Odb.: Obec Tušice
Dod.: E.M.J - Invest Metal, s. r. o.
0.00 €
Úver vo výške 6900 eur Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Externý odborný dohľad na stavbe v rámci projektu: Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ing. Milan Uhorščák
0.00 €
Zber, odber a doprava odpadu obce Odb.: Obec Tušice
Dod.: E.M.J - Invest Metal, s. r. o.
0.00 €
Úver Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
15624.09 €
Preklady údajov a dokumentov do anglického jazyka v rámci implementácie projektu "Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanallizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
0.00 €
Obnova športových pomôcok Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
7376.00 €
Výkon manažmentu monitoringu a publicity podľa článku II. Odb.: Obec Tušice
Dod.: JAPEŇ spol. s. r. o.
0.00 €
Výkon projektového manažmentu podľa článku II. Odb.: Obec Tušice
Dod.: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
11750.00 €
Výkon finančného manažmentu podľa článku II. Odb.: Obec Tušice
Dod.: BioCompact spol. s. r. o.
11419.20 €
Doplnkové dôchodkové sporenie Odb.: Obec Tušice
Dod.: ING Tatry - Sympatia d.d.s., a. s.
0.00 €
Príprava a realizácia verejného obstarávania projektu: "Tušice - TNV - Horovce - kanalizácia a ČOV II. etapa" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Eproject s. r. o.
11730.00 €
Poskytnutie finančných prostriedkov na "Revitalizáciu verejného priestranstva v centrálnej časti obce Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Nafta a. s.
800.00 €
Úročenie úveru Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Zabezpečenie reklam reklamnými prostriedkami Odb.: CEVO, s. r. o.
Dod.: Obec Tušice
10000.00 €
Zmena úročenia úveru Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
0.00 €
Úver na "Modernizáciu verejného osvetlenia v obci Tušice" Odb.: Obec Tušice
Dod.: Prima Banka Slovensko
204091.34 €
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
173003.36 €
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
0.00 €
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Ministerstvo hospodárstva SR
187138.98 €
Realizácia projektu - Tušice - Tušická Nová Ves - Horovce kanalizácia a ČOV II. etapa Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
2860421.00 €
Miestne informačné centrum Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
12614.56 €
Prenájom nebytových priestorov Odb.: CEVO, s. r. o.
Dod.: Obec Tušice
10000.00 €
Bezbarierové vstupy do kultúrneho domu a obecného úradu a ochranné prístrešky-Obec Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Betostav spol. s.r.o
10727.40 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Cevo, s. r. o.
204091.34 €
Miestne informačné centrum Tušice Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
10000.00 €
Vybudovanie bezbariérových vstupov do kultúrneho domu a obecného úradu a ochranné prístrešky Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
10614.00 €
Zmena ods. 2.3 článku 2 Zmluvy o realizácií Nástroja na prípravu projektov Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0.00 €
Realizácia Nástroja na prípravu projektov Odb.: Obec Tušice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
49248.12 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 11:30 12:00 - 15:30
Streda: 07:30 - 11:30 12:00 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 11:30        12.00 - 14.30  

Fotogaléria

Kalendár

Počasie